Generalforsamling 9.11.2022

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.A.
Onsdag den 9.11.2022 kl. 19.00 i Voerså Idrætsforenings klubhus.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for
  kommende år.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er :
  Johan Berg Jensen
  Kasper Nielsen
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  På valg er:
  Ulrik Steen
  Mads Iversen
 9. Eventuelt.

Regnskab fremsendes ikke men kan ses/hentes her Klik her